За Нас

 Команијата "Биспаг противпожарна техника" ДООЕЛ на македонскиот пазар датира од 1971 година во делот на противпожарна заштита. Нашиот успех и способност да опстоиме долг период на пазарот го темелиме на постојана грижа за квалитетот на работењето, усовршување и професионалност како и довербата која ја имаме од нашите долгогодишни соработници. Екипирани сме со овластен и квалификуван кадар за заштита од пожари, како и високо квалификуван кадар за изработка на елаборати, проектна документација, надзор и сл.

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисија

Работа исклучиво според законските прописи и правилници пропишани од Дирекција за заштита и спасување на РМ,со цел квалитетно извршување и овозможување на безбедност и сигурност.

Визија

Наша визија е поставување на највисоки стандарди во областа на противпожарната заштита.


Нашата фирма поседува ISO стандарди и тоа: ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

Нашата компанија работи исклучиво според следниве законски нормативи:

 • Закон за пожарникарство (Сл.весник  на РМ) бр.67/04  и 81/07
 • Закон за заштита  и  спасување - Пречистен  текст (Сл.весник  на РМ бр.93/12)
 • Упатство за содржината на проектот за заштита  од  пожари (Сл.весник  бр на РМ бр.139/10)
 • Правилник  за  изборот  на  видовите  и  количините  на  противпожарните  апарати  со  кои  треба да располагаат  правните  лица  и граѓаните  како  и за  критериумите  што  треба да ги  исполнуваат  правните  лица  кои  што  вршат  сервисен  преглед  и  контролно  испитување  на противпожарните  апарати (Сл.весник  на РМ  бр.105/05)
 • Правилник  за  технички  нормативи за хидрантската  мрежа  за  гасење на пожари(Сл.весник  на  РМ  бр.31/06)
 • Правилник  за начинот на одредување на местата  на  кои  задолжително треба  да се  наоѓаат уредите  и  инсталациите  за  заштита  од  пожари,другата  противпожарна  опрема, средствата  за гаснење  на  пожари и противпожарните  апарати, нивно  одржување  во  исправна состојба, посебно  обележување  и достапноста  за  употреба (Сл.весник  на РМ  бр.74/2006)
 • Правилник  за  мерките  за  заштита  од  пожари, експлозии  и  опасни   материи (Сл. Весник  на РМ  бр32/11)

Листа на фирми и компании со кои "БИСПАГ противпожарна техника" Дооел има работено и со кои има деловна соработка во делот на продажба, идејно проектирање, изведба (монтажа):

 1. Министерство за Одбрана на Република Македонија (продажба и монтажа на ПП апарати, 

  хидрантска опрема и системи за гасење (Халтрон во борбени возила БТР)системи за дојава и гасење на пожари (FM200, NOVEC 1230) во електронските центри и нивно одржување)

 2. Министерство за внатрешни работи на Република Македонија (продажба и монтажа на ПП апарати, хидрантска опрема, системи за  дојава и гасење (FM200, NOVEC 1230) на контролни соби (ДОЦ) и нивно одржување)
 3. Министерство за здравство на Република Македонија (Продажба и монтажа на ПП апарати и систем за гасење со дојава (FM200) за севрер соба и одржување)
 4. Арцелор Митал - Скопје (Железара) (Продажба и монтажа на ПП апарати и системи за гасење со “СО2” во едностан, двостан, петостан и магацин за бои и лакови, FM200 и нивно одржување)
 5. Мак Стил - Скопје (Железара ) - (Продажба и монтажа на ПП апарати, хидрантска опрема, “CO2”)
 6. Скопски Легури (Фабрика за топење на челик) (Продажба и монатажа на ПП апарати, 

  хидрантска опрема и системи за дојава на пожар)

 7. Титан Цементара Усје - Скопје (Фабрика за цемент) (Продажба и монатажа на ПП апарати, хидрантска опрема и системи за дојава и гасење на пожар СО2,FM200 и нивно одржување)
 8. БЕМ - Скопје (Фабрика за изолација) (Продажба и монатажа на ПП апарати, хидрантска опрема и системи за дојава и гасење на пожар СО2, и нивно одржување)
 9. Вардар Доломит - Гостивар (Фабрика за производство на огноотпорни материјали) (Продажба и монатажа на ПП апарати, хидрантска опрема и системи за дојава на пожар и систем за дојава и гасење на пожар СО2, АЕРОСОЛИ и нивно одржување)
 10. Емо - Охрид (Електротехничка компанија) (Продажба и монтажа на ПП апарати)
 11. Студентски домови на Република Македонија (Продажба и монтажа на ПП апарати, 

  хидрантска опрема и системи за дојава на пожар)

 12. Трговски Центри; Трговски Центар - Соравиа, Трговски Центар - Скопје, Веро - Скопје,

  Трговски Центар Беверли Хилс – Скопје (Продажба и монтажа на ПП апарати, хидрантска опрема и системи за дојава на пожар)

 13.  

  Лук Оил (Бензински Станици) (Продажба и монтажа на ПП апарати и хидрантска опрема)
 14. Маркети; Алма-М - Скопје, Тинекс - Скопје, Хедис Скопје,како и други комплекси. 

  (Продажба и монтажа на ПП апарати,хидрантски инсталации, хидрантска опрема, громобранска инсталација,контрола на пристап, евиденција на работно време и систем за дојава на пожар и нивно одржување)

 15. Дистрибутивен центар Нелт-Ст (Продажба и монтажа на ПП апарати,хидрантска опрема инивно одржување)
 16. Самоков-МБ – Самоков (Фабрика за изработка на оружје) (Продажба и монтажа на ПП апарати, хидрантска опрема, системи за дојава на пожар, мониторинг и нивно одржување)
 17. Кабли Неготино – Неготино (Фабрика за изработка на кабел) (Продажба и монтажа на ПП апарати, хидрантска опрема, системи за дојава на пожар и нивно одржување)
 18. Хотел “Плаза” – Скопје, Хотел “Плаза” – Маврово (Продажба и монтажа на ПП апарати, 

  хидрантска опрема, системи за дојава на пожар и нивно одржување)

 19. Тинг Инокс – (Фабрика за градежна опрема од не’рѓосувачки челик) (Продажба и монтажа на ПП апарати, хидрантска опрема, системи за дојава на пожар и нивно одржување)
 20. Кјуби Македонија (Компанија за осигурување) (Продажба и монтажа на ПП апарати, 

  хидрантска опрема, системи за дојава на пожар и нивно одржување)

 21. Еуро Милк – Скопје (Фабрика за топени сирења) (Продажба и монтажа на ПП апарати, 

  хидрантска опрема, системи за дојава на пожар и нивно одржување)

 22. Амбасади – Швајцарска Амбасада, Француска Амбасада и Турска Амбасада (Продажба на ПП апарати и нивно одржување)
 23. ГП – ЖИКОЛ – (Продажба и монатажа на ПП апарати, хидрантска опрема,системи за дојава на пожар, АЕРОСОЛИ, FM200,Инерген, (Шпринклер системи) на вода, систем за детекција на TNG ,CO,CO2,BMS (building menagment systems), интегриран систем, дојава на пожари 

  CO, LPG, контрола на пристап,рампи,бариери и нивно одржување)

 24. ГП Импексел 2 ДООЕЛ - (Продажба и монатажа на ПП апарати, хидрантска опрема, системи за дојава на пожар, АЕРОСОЛИ, FM200, Инерген, (Шпринклер системи) на вода, систем за детекција на TNG ,CO,CO2,BMS (building menagment systems), интегриран систем, дојава на пожари CO,LPG, контрола на пристап,рампи,бариери и нивно одржување)
 25. Кими Електроник – (Продажба и монтажа на ПП апарати, хидранти и хидрантска инсталација, системи за дојава на пожар, контрола на пристап, контрола н аработно време и нивно одржување)
 26. Гејар Старс – (Продажба и монтажа на ПП апарати, хидранти и хидрантска инсталација, системи за дојава на пожар, CO,LPG детекција, контрола на пристап, контрола на работно време и нивно одржување)
 27. Монтенегро ДОО Гостивар - (Продажба и монтажа на ПП апарати, хидранти и хидрантска инсталација, системи за дојава на пожар, контрола на пристап, контрола на работно време и нивно одржување)
 28. Мирана Фуд Велес - (Продажба и монтажа на ПП апарати, хидранти и хидрантска инсталација, системи за дојава на пожар, контрола на пристап, контрола на работно време и нивно одржување)
 29. Санотел ДООЕЛ Велес - (Продажба и монтажа на ПП апарати, хидранти и хидрантска инсталација, системи за дојава на пожар, контрола на пристап, контрола на работно време и нивно одржување)
 30. Aлфа Банка – (Продажба и монтажа на ПП апарати, систем за дојава и гасење на пожар FM200 сервер соби и нивно одржување)
 31. ТТК Банка – (Продажба и монтажа на ПП апарати, систем за дојава и гасење на пожар FM200 сервер соби и нивно одржување)
 32. Охридска Банка – (Продажба и монтажа на ПП апарати, систем за дојава и гасење на пожар FM200 сервер соби и нивно одржување)
 33. Адора Инженеринг
 34. Осигурителна компанија АЛБСИГ - (Продажба и монтажа на ПП апарати и нивно одржување)
 35. Боминг ДООЕЛ - (Продажба и монтажа на ПП апарати, хидрантска опрема и систем за дојава на пожар)
 36. Хотел- Ресторан Пелистер - (Продажба и монтажа на ПП апарати, хидрантска опрема, систем за дојава, систем за гасење Wet chemical (кујна) и нивно одржување)
 37. Алијансе ОНЕ Кавадарци – (Одржување на ПП апарати, хидрантска опрема и системи ЗА дојава и гасење на пожар FM200 и АЕРОСОЛИ)
 38. ГП Пелагонија Гостивар - (Камери, контрола на пристап, ПП апарати , хидрантска опрема , систем за гасење со АЕРОСОЛИ, детекција на (LPG и CO), дојава на пожар и рампи)
 39. Бауер ДООЕЛ Скопје– (Продажба на систем за дојава на пожар (LPG и CO), хидрантска инсталација, ПП апарати и хидрантски ормари, ХОП ормари (пена), домофонија)
 40. Шмеки Ком дооел - Куманово - ( Продажба на пумпна станица, ХОП ормари(пена), зидни хидрантски ормари, ПП апарати, дојава на пожар, детекција на (LPG и CO), домофонија(видеофони), рампи, сплинкер систем за гасење на пожар)
 41. TAV Македонија Аеродром Петровец - (Продажба и сервис на ПП апарати и хидрантска опрема, системи за гаснење FM200, ) 42. Градежен институт Македонија - (Продажба и сервис на ПП апарати и хидрантска опрема - ХОП ормари)
 42. МАКПЕТРОЛ АД Скопје - (Продажба на ПП апарати и хидрантска опрема - ХОП ормари, системи за гаснење со FM200)
 43. Мебел ВИ Виница - (Продажба и сервисирање на ПП апарати и системи за дојава на пожар)
 44. Техномаркет - (Продажба и сервисирање на ПП апарати)
 45. UNHCR и UNDP - (Продажба и сервисирање на ПП апарати)
 46. Градски Паркинг - (Продажба и сервисирање на ПП апарати, хидрантска опрема - ХОП ормари, паркинг рампи, системи за дојава на пожар со детекција на “СО” и “LPG”)
 47. Комунална Хигиена ЈКП - Скопје - (Систем за ПП дојава и автоматско гаснење со Аеросол Генератори)
 48. ОКТА АД Скопје - (Систем ПП дојава и автоматско гаснење на пожари во сервер соби со FM200 гас)
 49. ПЗУ Филип II Скопје - (Продажба на ПП апарати и хидрантска опрема, систем за автоматска дојава и гаснење на пожари со Аеросол Генератори)
 50. Кривичен СУД Скопје 1 Нова Зграда - (Поставување на интегриран систем за автоматско гаснење во Архивските соби со Аеросол Генератори)
 51. Роби дооел - Штип (ТЕЛЕКАБЕЛ) – (Сервис и одржување на противпожарни апарати, Продажба и монтажа на противпожарни апарати, систем за дојава на пожар, поставување на систем за автоматско гаснење на пожар во сервер собите со аеросоли и нивно одржување)
 52. Глобал Имапцт - Скопје –Изведување и поставување на комплетни високострујни електрични инсталации, (Продажба на противпожарни апарати, хидрантска опрема, ХОП ормари, сандаци за песок со попратна опрема (лопати, кофи, копачи...), продажба и поставување на аудио домофонски системи, контрола на пристап и евиденција на работно време, систем за дојава на пожар, систем за детекција на гасови (СО и TNG), испорака и инсталација на спринклер систем за гаснење на пожар.
 53. Елена Лука Хоме - Скопје - Изведување и поставување на комплетни високострујни електрични инсталации, (Продажба на противпожарни апарати, хидрантска опрема, ХОП ормари, сандаци за песок со попратна опрема (лопати, кофи, копачи...), продажба и поставување на аудио домофонски системи, систем за дојава на пожар, систем за детекција на гасови (СО и TNG)
 54. Зегин Фарм дооел Скопје,Моја Аптека,Хелти Фуд,Зегин доо
  -Изработка на техничка документација
  -План за заштита и спасување
  -Процена за загрозеност
  -Правилник за заштита од пожари и опасни материи
  -Комплетен сервис на противпожарни апарати,хидрантска мрежа,набавка транспорт на нови противпожарни апарати. 
 55. Хотел Русија Сервис и одржување на противпожарни апарати, Продажба и монтажа на противпожарни апарати, систем за дојава на пожар, поставување на систем за автоматско гаснење на пожар во сервер собите со аеросоли и нивно одржување)
 56. Спортски центар ЈАНЕ САНДАНСКИ Сервис и одржување на противпожарни апарати, Продажба и монтажа на противпожарни апарати, систем за дојава на пожар, поставување на систем за автоматско гаснење на пожар во сервер собите со аеросоли и нивно одржување)
 57. Македонски Шуми . Сервис и одржување на противпожарни апарати, Продажба и монтажа на противпожарни апарати, систем за дојава на пожар, поставување на систем за автоматско гаснење на пожар во сервер собите со аеросоли и нивно одржување)
 58. АД Водостопанство на Македонија Сервис и одржување на противпожарни апарати, Продажба и монтажа на противпожарни апарати, систем за дојава на пожар, поставување на систем за автоматско гаснење на пожар во сервер собите со аеросоли и нивно одржување)

Нашиот тим

Image
Image
Image