Аеросол генератори

Новото средство за гаснење на пожари, под името Аеросол генератори, произведено во Русија, конечно се појави и на нашиот пазар. Ова е овозможено благодарејќи на ексклузивните регионални договори помеѓу едни од најголемите светски производители на аеросол генератори, Руската компанија Гранит Саламандра и Македонската компанија Биспаг Пастор дооел – Скопје. На овој начин нашата земја доби моќно средство во борбата против пожарите.

Аеросол генераторите се соли на алкалните метали, вградени во цврсто гориво со специјален состав. Преку согорувањето на ракетното гориво средството во вид на ситни честички со димензии од неколку микрони се исфрла во просторот кој се штити од пожари.

Дисперзијата на честичките создава рамномерна волуменска концентрација, слична на гасовите кои што гасат со волуменски ефект, како што се инертните гасови, FM200 и сл.

Аеросолот има огромна моќ на гаснење. Таа е неколку пати поголема и од најефикасните средства за волуменско гаснење. Во споредба со инертните средства за гаснење потребно е десет пати помала количина на аеросол за да се заштити истата пространа зафатнина со систем за гаснење.

Спрема техничките карактеристики, аеросол генераторите во гаснењето на пожарите можат да се користат како :

  • Рачни противпожарни апарати кај пожари во затворени простории
  • Системи за гаснење со термо-механичко активирање на генераторите
  • Стабилен систем за пространо гаснење во затворени простории

Стабилниот систем има најголема примена во гаснењето на пожари. При тоа, во зависност од зафатнината на волуменот во просторот кој се штити, се користат аеросол генератори за различни големини, од најмалиот AGS 11/1 за 2мᵌ па се до најголемиот AGS 8/2 за волумен до 134 мᵌ.

Најголема примена за гаснење наоѓа во трансформаторски простории, дистрибутивни уреди, простории за електрични машини, кабловски објекти, простории за обработка на метали, паркинзи, простории за дрвна индустрија, топлани, котлари електронски и компјутерски центри и слично.


Печати