Микро системи - Firetrace

Системи за автоматско гаснење на пожари

Микро системите за гаснење на пожари (Firetrace) претставуваат самоактивирачки системи за гаснење на пожари наменети за заштита на мали простории. Се користат за заштита на електро ормари, телекомуникациски кабинети, дизел агрегати, опрема и машини, погонски делови на возила, рударски машини и сл.

Самиот процес се состои од боца во која што има средство за гаснење, вентил, црево за детекција. Цревото за детекција е под постојан притисок и пневматски ја активира боцата. Цревото се води соодветно во просторот во кој што има ризик од пожар, при што истото се активира во најрана фаза на пожар.

Во зависност од типот на активирање на системот, можат да бидат :

Овие системи имат таква предност да се целосно независни од напојување на електрична енергија, од вибрации и прашина, што ги прави посебно погодни за индустриски примени.

Според видот на средството за гаснење може да се користи: FM200, CO2, прашок, пена и сл.

Според големината на боцата можат да бидат со полнење од 1, 2, 3 и 6 литри.

По сопствен избор, на секоја боца може да се вгради супервизорски контакт за притисок, кој што може да се интегрира со систем за автоматска дојава на пожар или да се искористи за активирање на светлосно звучен сигнал или одредени исклучувања на инсталацијата.

Fire Trace - Slika 2.jpg Fire Trace - Slika 3.jpg Fire-Trace---Slika-5.jpg

Печати