Системи за гаснење на пожар со пена

Системи за автоматско гаснење на пожари

Пената се користи за гаснење  на запаливи течности и запаливи материјали. Гаснењето се прави со спречување на испарување на запаливите течности, ладење и спречување на процесот на горење.

Пената за гаснење на пожари се формира со мешање на вода со концентрат на пенило и воздух. Многу противпожарни пенила содржат хемикалии како флуорини, кои што исто така го спречуваат горењето.

Концентрат пенилото е расположливо во следните опции:

Pena - Slika 1.jpg Pena - Slika 2.jpg Pena - Slika 3.jpg

Печати