Спринклер Системи за автоматско гаснење на пожар

Системи за автоматско гаснење на пожари

 Спринклер системите се едни од најраспространетите системи за гаснење на пожари. Овозможуваат ефикасна противпожарна заштита и зголемување на можностите при проектирањето на комерцијални, индустриски, стамбени и институциони објекти. Биспаг Пастор дооел, Ви нуди голем избор на спринклери, спринклер вентили, спојки и фитинзи за спојување на цевките, флексибилни црева, држачи за цевки и сл.

Спринклер млазниците можат да бидат :

Алармните спринклер вентили се расположливи во следните типови :

 Алармните вентили се расположливи во сите комбинации: фланша/спојка. Во комбинација на алармните вентили се и дополнителните компоненти како што се : алармно ѕвоно, компресор и компоненти за компримиран воздух, забрзувач за сув вентил и сл.

 Расположливи се во различни големини и типови на вентили за затворање, неповратни вентили, фаќачи на нечистотии, приклучоци за противпожарно возило и сл.

 Проектирањето на спринклер системите се врши преку посебен софтверски пакет  SPINCAD. Софтверот овозможува користење на дигитални основи во Autocad, при што се врши брзо и ефикасно графичко проектирање, хидраулични пресметки, спецификација на материјали и сл.

Mlaznica.jpg Sprinkler - Slika 2.jpg Sprinkler - Slika 4.JPG

Печати