Нашата компанија ги овозможува следните услуги:

 1. Противпожарни апарати
 2. Хидрантска опрема
 3. Системи за дојава на пожар со модул за гаснење
 4. Системи за дојава и откривање на опасни материи
 5. Системи за гасење
 6. Противпожарни алармни уреди
 7. Продажба на опрема за Контрола,Евиденција и Пристап
 8. Продажба на рампи,бариери,антитерористички бариери
 9. Видео инжинеринг
 10. Електрика (комплетна изведба)
 11. Проектирање

Противпожрни апарати

Продажба на сите типови на противпожарни апарати

 • Со сув прав (S);
 • Со CO2 (за електични инсталации);
 • Со FM200 (за електроника и компјутерски системи);
 • Со пена;
 • Шплинклер системи (со вода, за автоматско гаснење);
 • Противпожарни црева и млазници;
 • Систем за откривање, гаснење и јавување на пожари.

*набавка транспорт и монтажа

Одржување и сервис на противпожарната опрема
 • Редовен шестмесечен преглед на противпожарни апарати;
 • Атест на садот под висок притисок – контролно испитување;
 • Полнење
 • Замена на дотраени и оѓтетени резервни делови, како и замена на средството за гаснење;
 • Бојадисување на противпожарните апарати

Хидранстка опрема
 • Продажба на целосна хидрантска опрема,резервни делови
 • Проектирање и изведба на хидрантската мрежа
  • Надворешна хидрантска инсталација;
  • Внатрешна хидрантска инсталација.
 • Преглед на внатрешната и надворешната хидрантска мрежа
  • Испитување на притисокот на водата во хидрантот;
  • Испитување на противпожарните црева под притисок;
  • Проверка на исправноста на хидрантскиот вентил.

Системи за дојава и рано откривање на пожари
 • Проектирање и изведба на системи за автоматско откривање и јавување на пожари.
 • Редовен шестмесечен преглед со симулирање на пожар на автоматска и рачна дојава

Продажба на детекција и опрема за рано откривање на пожари и системи за гаснење пожар
 • Со FM200;
 • Со “CO2”;
 • Со сув прав;
 • Со шплинкер систем (вода);
 • Дојавен систем со рачно гаснење;
 • Автоматско гаснење со Аеросол генератори;
 • Гас детекција (Етан, Метан, Пропан, Бутан, CO и CO2).

Адресабилни и конвенционалницентрали


Громобранска инсталација
 • Проектирање и изведба на громобранска инсталација
 • Со изведба на фарадеев кафез;
 • Со монтирање на раностартувачки уред за фаќање на громови.
 • Периодично мерење и отстранување на пројавени недостатоци кај истата

Противпровални алармни уреди
 • Продажба на опрема за противпровални алармни уреди;
 • Проектирање и изведба на противпровални алармни уреди;
 • Сервисирање и одржување на противпровални алармни уреди.

Продажба на опрема за: контрола, евиденција и пристап 
 • Евиденција на работно време
 • Ограничен пристап
 • Хотелски соби
 • Електронска опрема за паркинг и катни гаражи

Продажба на рампи,бариери,антитерористички бариери

 
Видео инжинеринг
 • Продажба на опрема за видео надзор, видеофони, домофони и интерфони;
 • Проектирање, изведба, сервис и одржување на видео надзор.

Електрика
 • Електрични инсталации комплетна изведба
 • ГРТ табли
 • Панични светла
 • Осветлување
 • Громобрански инсталации

Градежни работи
 • Противпожарни ѕидови;
 • Противпожарни врати;
 • Противпожарни капаци;
 • Премази за заштита од пожари на дрво, метал и други видови на премази.

Проектирање и едукација

Изработка на главен и изведбен проект за:

 • Мониторинг
 • Видео домофонија
 • Контрола на пристап
 • Евиденција на работно време
 • Системи за дојава на пожар
 • Систем за гасење на пожар
 • Систем на детекција CO2,CO,LPG
 • Хидранстки инсталации (внатрешни,надворешни)

Едукација на вработени
 • Запознавање на вработените со можни причинители на пожар на работните места и начини на нивно отстранување; 
 • Посебни предавања за работниците од службите за одржување, складирање, компјутерски центри и др.;
 • Обука на вработените (теоретски и практично) со употреба на ракување со противпожарни апарати, хидранти и системи за заштита од пожари (автоматска и рачна дојава);
 • Должности, одговорности и постапка во случај на пожар, согласно Законот за заштита од пожари и Правилникот за заштита од пожари на фирмата кој произлегува од Законот за заштита од пожари;
 • За извршената обука на работниците им се доставува записник или лично уверение;
 • Стручно оспособување на работниците од физичкото обезбедување од областа на заштита од пожари.

Правно регулирање
 • Изготвување на Правилник за заштита од пожари;
 • План за заштита од пожари;
 • Правилник за заштита од пожари при работа со лесно запалливи гасови;
 • План за евакуација.

Инвестициона техничка документација
 • Проект за заштита од пожари за инвестициона, техничка документација при градба, доградба, надградба, санација и пренамена на објектите;
 • Проект за одредување на зони на опасност за лесно запалливи течности;
 • Надзор на мерките за заштита од пожари при изведба (градба) на објекти;
 • Ревизија на проекти за заштита од пожари и друга техничка документација;
 • Проекти за системи за автоматско откривање и јавување на пожар.

Инспекциски решенија
 • Давање на стручна помош на инспекциските решенија, со извршување на мерките што произлегуваат од нив.

Упатства за заштита од пожари
 • Изработка на упатства за спроведување на мерки од заштита од пожари на работните места.
 • Општи мерки ;
 • Посебни мерки.

Останати услуги
 • Редовни прегледи на објектите на спроведување на заштита од пожари од страна на наши стручни лица и отстранување на воочените недостатоци како и давање на упатства како тоа да се стори.
 • Потребни натписи за предупредување на работниците и граѓаните во Вашите објекти за општи и посебни мерки кои се поставуват на видни места.
 • Други мерки кои произлегуват од технологијата, карактерот на работа, вграден материјал и материјал кој се користи во работата.
 • Обезбедување на заштита при работа од пожари, при работа со апарати за заварување и алати што искрат при сечење, во Вашите објекти.
 • Утврдување на потребниот број на противпожарни апарати по тип и врста, според видот на запалливиот материјал.